Biografi Al Jaghmini – Astronom sekaligus Dokter Kenamaan

Al Jaghmini yang wafat pada tahun 1345 Masehi lebih dikenal dengan nama Chagmini. Selain sebagai astronom yang terkenal dari Arab, beliau juga termasyhur di bidang kedokteran dengan berbagai karya yang ditulis dalam bahasa Arab. Karya-karyanya hingga kini masih banyak yang menjadi referensi, terutama buku-buku karangannya mengenai masalah-masalah kedokteran dan astronomi.

Di antara sekian karya-karyanya yang terkenal dalam bidang astronomi, satu dinataranya adalah Al- Mulakhkhas fi al-Hai'ah (Ringkasan Tentang Astronomi) dan Qiwa al-Kawakih Wa Da’fuha (Pengaruh-pengaruh yang Kuat dan Lemah dari Bintang Gemintang). Buku-buku ini kini tersimpan di sebuah perpustakaan yang ada di Paris.

Ada juga kitab Qanunca (Qanon Kecil), sebuah karya medis yang merupakan abstrak atau inti sari dari buku “Canon” buah pena Ibnu Sina, pakar kedokteran. Buku tersebut kini disimpan di perpustakaan kota Munich, Jerman.